SCB คว้ารางวัล CFO ยอดเยี่ยม “IAA Awards 2021” ตอกย้ำผู้นำธุรกิจการเงิน

SCB ได้รับรางวัล CFO ยอดเยี่ยม ในงาน “IAA Awards for Listed Companies 2021” ชูการบริหารความเสี่ยงคู่ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน


นายมาณพ เสงี่ยมบุตร Chief Finance & Strategy Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ได้รับรางวัล “CFO ยอดเยี่ยม ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ประจำปี 2564” ในงานประกาศผลรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล

สำหรับรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 สาขา CFO ยอดเยี่ยมของกลุ่มธุรกิจการเงิน ประจำปี 2021 นับเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาผลประกอบการได้อย่างดีเยี่ยม ท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงควบคู่การดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม

โดยในปีนี้ แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผสานกับยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีโอกาสทางการเติบโตและมีศักยภาพสูง เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในอาเซียน

Back to top button