LEO ต้อนรับ “นักเรียนทุน” รุ่น 2 สู่ครอบครัว “โลจิสติกส์”

LEO ต้อนรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 2 ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สายโลจิสติกส์ เพื่อฝึกฝนและปฏิบัติงานจริง ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่


นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวศรีไพร เอกวิจิตร์ และนายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังพิธีต้อนรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 2 ในโครงการ “ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี”

โดยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เข้าสู่ครอบครัว LEO เพื่อฝึกฝนและปฏิบัติงานจริงกับบริษัท อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงในการทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 เทอม พร้อมปั้นเป็นเถ้าแก่น้อยมาช่วยขยายธุรกิจโลจิสติกส์

สำหรับโครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการของ LEO ที่จะสามารถสร้าง New S-Curve ใหม่ให้กับธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอันเป็นธุรกิจหลัก LEO ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมี Business Model ที่ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button