PSH ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 7 ปีซ้อน

PSH ติดอันดับหุ้นยั่งยืน 7 ปีซ้อน สะท้อนหลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)


บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2565 โดยได้รับการคัดเลือกต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน  สะท้อนความใส่ใจด้านการให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG)

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH เปิดเผยว่า พฤกษาดำเนินงานภายใต้แนวคิด “พฤกษา ใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคม  โดยยึดหลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ผ่านการบริหารองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน เด็ก สตรี คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน ใน 3 มิติ ได้แก่

  1. มิติทางเศรษฐกิจ ใส่ใจด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านการจ้างงานในระบบห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการสนับสนุนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  2. มิติทางสังคม ใส่ใจร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ” โดยใช้ความเชี่ยวชาญของพฤกษาในการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคง ปลอดภัย ตอบโจทย์ความเป็นอยู่ และภาวะของผู้พิการที่แตกต่างกันรายบุคคล พร้อมมอบโอกาสให้ผู้พิการผ่านการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง และมองไกลไปถึงการสร้างสังคมแบบ Inclusive Society หรือ สังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ทางสังคมได้อย่าง “เท่าเทียม”
  3. มิติทางสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในกระบวนการผลิต ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดภาวะโลกร้อน ยกตัวอย่างเช่น ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ใช้ระบบ Recycling คัดแยกน้ำจากเศษคอนกรีต นำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้ 100% ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง นอกจากนี้ยังเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนจัดทำโครงการ “คลองสวยน้ำใส” และร่วมในโครงการ “วน @ Pruksa” นำขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาระดับโลก วนกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

โดยในปีนี้จากการประเมินความยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่พฤกษา โฮลดิ้งได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  โดยพฤกษาจะยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติตลอดไป”

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)  เป็นรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ โดยคัดเลือกจากองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่นำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพฤกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.pruksa.com

Back to top button