IRPC จับมือ “สถาปัตย์ จุฬาฯ” วิจัย-พัฒนาวัสดุพิมพ์ 3 มิติ จากพลาสติกรีไซเคิล

IRPC - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมวิจัยและพัฒนา สร้างวัสดุการพิมพ์ 3 มิติ จากพลาสติกรีไซเคิล


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดยนายพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรม IRPC และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน เกี่ยวกับการ Recycled PET สำหรับงาน 3D Printing เพื่อศึกษาและพัฒนาการสร้างวัสดุการพิมพ์ 3 มิติ จากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้ง และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Back to top button