BCPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่อง 6 ปี

BCPG ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเติบโตอย่างยั่งยืน


นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 66 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในโอกาสที่ BCPG ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 888 หลักทรัพย์ ในปี พ.ศ.66 ณ สำนักงานใหญ่ BCPG อาคารเอ็ม ทาวเวอร์

ทั้งนี้ BCPG มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคม

สำหรับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยได้เริ่มเปิดเผยรายชื่อกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 เป็นครั้งแรกในปี 58 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่หกในปีนี้

Back to top button