“อายิโนะโมะโต๊ะ” ชู 3 แนวทางภายใต้ ESG หนุนความยั่งยืนโลก

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ร่วมกับ “ยุทธสาร ณ นครฯ-TMA” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ ชู 3 แนวทางทำธุรกิจ ดูแลสิ่งแวดล้อม-สังคม-การกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน ผ่านงาน “Chicken Run Camp for Young Business Leaders”


บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำที่ให้ความสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ “Chicken Run Camp for Young Business Leaders : ESG 2023” สำหรับนิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิยุทธสาร ณ นครฯ และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อส่งมอบองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนของโลก ภายใต้แนวทาง ESG (Environment, Social, และ Governance) อันเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบใน 3 ด้านหลัก

ได้แก่ การดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดีอย่างยั่งยืน โดยทางบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ธุรกิจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และกลายเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต

นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัทฯ ยังได้ร่วมถ่ายทอดการบูรณาการแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ” ภายใต้การบรรยายในหัวข้อ “Ajinomoto and Sustainable Business Operations and Responding to ESG” ที่มุ่งสนับสนุนวิถีในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยได้มีการกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทาง อายิโนะโมะโต๊ะ ยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คชอปสอนทำอาหารให้กับเหล่านิสิต นักศึกษา ในเมนู “สปาเก็ตตี้ซอสโคชูจังกุ้งกรอบ” ที่ชูแนวคิดรักษ์โลกและส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยการใช้ทุกส่วนของวัตถุดิบมาประกอบอาหารอย่างคุ้มค่าโดยไม่มีส่วนที่เหลือทิ้งเป็นขยะแม้แต่ส่วนเดียว เพื่อลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และของเสียจากอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste)

ทั้งนี้เมนูดังกล่าวสามารถช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 126.5 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แถมยังอร่อยและได้คุณประโยชน์เหมาะสมตามหลักโภชนาการอีกด้วย กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน ด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการจะเป็น “ผู้นําไปสู่การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน” (Leading in the Creation of Well-Being)

 

 

Back to top button