PLUS คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว

PLUS ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 66 สะท้อนวิสัยทัศน์มุ่งสร้างสรรค์เครื่องดื่มคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง


บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวสุดพรีเมี่ยม โชว์ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีแรก หลังจากเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงปีเศษ ในโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 66 ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง บวกประสบการณ์ความสุขให้ผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน

Back to top button