SAK คว้าเรทติ้งระดับ A หุ้นยั่งยืน “ESG Ratings” ต่อเนื่องปีที่ 2

SAK ได้รับการจัดอันดับเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังคว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ตอกย้ำการเป็นธุรกิจสินเชื่อที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสังคมและธรรมาภิบาลควบคู่กันไป


บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 193 บริษัท พร้อมกันนี้ยังคว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำถึงการเป็นธุรกิจสินเชื่อที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบสังคมและธรรมาภิบาลควบคู่กันไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance)

ด้าน นายศิวพงศ์ บุญสาลี’ กรรมการผู้จัดการ SAK กล่าวว่า บริษัทพร้อมเดินหน้ามอบสินเชื่อเพื่อสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนหลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน ให้สมกับเป็นองค์กรที่ยืนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตยั่งยืน

Back to top button