SUN เปิดงาน “วันข้าวโพดหวาน-ถั่วลายเสือ” ครั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่

SUN เปิดงาน “วันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ” ครั้งที่ 8 จ. เชียงใหม่ หนุนเกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม มุ่งสร้างความยั่งยืน-เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” จัดงานวันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ ครั้งที่ 8 สนับสนุนเกษตรกรยุคใหม่ ยกระดับสู่การเกษตรยั่งยืน โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมากกว่า 25 ปี SUN มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยยกระดับภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ในการสร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

โดยผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรม “วันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่สนับสนุนเกษตรกร และยกระดับการทำเกษตรสมัยใหม่ โดยงานวันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ เป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางการเกษตร การพัฒนาโซลูชันและเสริมองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อสร้างความยั่งยืนทางวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรแปรรูป และเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย

นอกจากนี้ ภายในงานบริษัทมีพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันแก่องค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโซลูชันมานานกว่า 35 ปี เพื่อมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานมากขึ้น เชื่อมั่นว่าการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่าง GABLE และ SUN ในการยกระดับความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งส่งผลต่อความเป็นผู้นำในธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

สำหรับงานวันข้าวโพดหวาน SUN จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2567 บนพื้นที่ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วมงานฟรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์วิถีการเกษตรยุคใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมรับความรู้และความเพลิดเพลิน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันกินข้าวโพดหวาน การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการเกษตรครบวงจร สาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร สถานีแปลงผักหรรษา

รวมถึงกิจกรรมฝึกบินโดรนเพื่อการเกษตร กิจกรรมนั่งรถรางชมแปลงสาธิตทางการเกษตร และชมบูธจัดแสดงความรู้ด้านการเกษตรจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ อาทิ อีสท์ เวสท์ ซีด, แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์, ปุ๋ยเรือใบไข่มุก, Kubota เป็นต้น โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทำการเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Back to top button