BGRIM คว้ารางวัลองค์กรยั่งยืน “S&P Global” ท็อป 10% ต่อเนื่องปีที่ 2

BGRIM หนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารางวัลองค์กรยั่งยืนระดับโลก “S&P Global” ระดับท็อป 10% อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ต่อเนื่องปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนฐานความยั่งยืน


ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 146 ปี ภายใต้แนวคิด “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Doing Business with Compassion) ทำธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจด้านพลังงาน, ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้บริการโซลูชันในการจัดการพลังงานและเชื่อมต่อระบบภายในอาคารและภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจสุขภาพ, ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล, ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการบริหารจัดการที่สอดประสานกันทั้งการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต ควบคู่การสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย

ล่าสุดได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนในระดับ Top 10% จาก S&P Global ใน The Sustainability Yearbook 2024 ปีที่ 2 ติดต่อกัน สำหรับกลุ่มบริษัทด้านอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ซึ่ง บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นบริษัทเดียวในไทย และบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้จัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัทผู้นำ 10% แรกของกลุ่ม โดยได้รับ 83 คะแนน จาก 100 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล

โดยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ บี.กริม ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างครอบคลุมในทุกมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำในการบริหารพลังงานที่ยั่งยืน ส่งมอบพลังงานและการบริการที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมมุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกเหนือจากความภาคภูมิใจข้างต้น บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ระดับสูงสุด AAA ประจำปี 2566 พร้อมครองอันดับหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง MSCI ESG Rating ระดับ BBB และรับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series

นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนในโครงการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในระดับดีเลิศ (ห้าดาว) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Back to top button