TOA ลุยปันผล 0.35 บาท เคาะจ่าย 28 พ.ค.นี้

TOA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 67 อนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งปีหลัง 0.35 บาทต่อหุ้น รับทรัพย์ 28 พ.ค.นี้


นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล รักษาการประธานกรรมการ และนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และทิศทางแนวโน้มการดำเนินงานในปี 2567 รวมถึงการนำเสนอข้อมูล และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 710.15 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2566 ในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.68 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,379.72 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผล 61% ต่อกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.18 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นกว่า 36% เนื่องจากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา

โดย TOA เดินหน้าเติบโตสู่ปีที่ 60 อย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์การเป็นผู้นำตลาดและอุตสาหกรรมสีทาอาคารในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมการมุ่งขยายธุรกิจที่จะเป็นมากกว่าธุรกิจสี ด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ยิปซัมบอร์ด และกระเบื้องปูพื้น ปูผนังอย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างหลากหลาย ด้วยแนวคิดที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “Inspire Better Living”

นอกจากนี้ เรายังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Action) จากภาวะวิกฤติโลกร้อน โดยการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (SDGs) ตามกรอบแนวคิด ESG ทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล

Back to top button