CGSI ผนึก Bank of China (Thai) ลุยบริการเงิน-ลงทุน

CGSI จับมือ Bank of China (Thai) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำเสนอบริการทางการเงิน และลงทุนให้ลูกค้าของทั้งสองฝ่าย


นายพัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CGSI และ Mr.Wu Lin, Senior Executive Vice President Bank of China (Thai) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายนำจุดแข็งทั้งสององค์กรผนวกเข้าด้วยกันเพื่อนำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนให้ลูกค้าของทั้งสองฝ่าย

Back to top button