เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีมีการชุมนุมเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Back to top button