WHAUP คาดเข้าเทรดใน SET ใน Q1/60 หวังระดมทุนขยายธุรกิจ-ชำระคืนหนี้

“ดับบลิวเอชเอ ยูทิลีตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” หรือ WHAUP ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช คาดเข้าเทรด SET ใน Q1/60 หวังระดมทุนขยายธุรกิจ-ชำระคืนหนี้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลีตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ระบุว่า บริษัทคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และนำหุ้นเข้าทำการซื้อขายได้ภายในไตรมาส 1/60 หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติการนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไปแล้ว

นพ.สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และประธานกรรมการ WHAUP เปิดเผยว่า  WHAUP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ WHA เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 229.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังเสนอขายหุ้น IPO โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมี บล.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และคาดว่าจะแต่งตั้ง บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายให้กับสถาบันต่างประเทศ

อนึ่ง WHAUP ดำเนินธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราชได้แก่ จำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย และธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ กลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ และกลุ่มกันกุล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยายธุรกิจในการให้บริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจท่อส่งก๊าซ ธุรกิจบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน และธุรกิจสาธารณูปโภคในชุมชน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA กล่าวว่า WHAUP เสนอขายหุ้น IPO แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวนไม่เกิน 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต ทั้งในส่วนของการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ จะนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ด้าน นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวว่า บริษัทได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมของเหมราช ในประเทศไทย เป็นเวลา 50 ปี โดย ณ ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช จำนวน 6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช จำนวน 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่

สำหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยโรงไฟฟ้าที่ WHAUP เข้าลงทุนที่เปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 1,772.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 349.55 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 760.00 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์

บริษัทวางแผนการลงทุนขยายธุรกิจสาธารณูปโภคในอนาคต โดยมีแผนจะขยายขอบข่ายการให้บริการสาธารณูปโภค ทั้งการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า และการเพิ่มฐานลูกค้า โดยการขยายการให้บริการแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรม เช่น การให้บริการน้ำประปาแก่ชุมชนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนั้น บริษัทยังมีแผนจะลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมถึงธุรกิจท่อส่งก๊าซ และบริหารจัดการขยะ โดยบริษัทได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซ และธุรกิจกำจัดขยะ ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของเหมราช

ส่วนธุรกิจพลังงาน บริษัทฯอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นการต่อยอดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานลม และพลังงานขยะ โดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทย่อยของ WHAUP  ร่วมกับบริษัท โกลว์ และ บริษัท สุเอซ ตั้งบริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ในสัดส่วนร้อยละ 33.33) ลงทุนในบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ประเภท VSPP กำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 8.63 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ WHAUP ย้อนหลัง 3 ปี ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำในปี 56-58 เท่ากับ 1,289.18 ล้านบาท 1,448.88 ล้านบาท และ 1,552.30 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำในเท่ากับ 1,116.93 ล้านบาท

สำหรับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานในปี 56-58 เท่ากับ 549.48 ล้านบาท 1,571.97 ล้านบาท และ 1,212.66 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 1,127.63  ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในงวดปี 56, 57 และ 58 เท่ากับ 461.14 ล้านบาท 1,562.29 ล้านบาท และ 1,220.69 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับงวดเก้าเดือนสำหรับปี 59 บริษัท  มีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,078.93 ล้านบาท

ขณะที่ฐานะการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 มีสินทรัพย์รวม 18,628.99 ล้านบาท หนี้สินรวม 11,056.25 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี จึงจะเห็นได้ว่า WHAUP มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง และมีศักยภาพทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน WHAUP มีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,200,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 640,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 104,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวนไม่เกิน 3,825,000,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญไม่เกิน 765,000,000 หุ้น

คำค้น