EIC เร่ขายหุ้นบริษัทลูกหวังนำเงินต่อยอดธุรกิจโฆษณา

EIC เร่ขายหุ้นบริษัทลูกหวังนำเงินต่อยอดธุรกิจโฆษณา


บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC ระบุว่า บริษัทจะดำเนินการขายหุ้นสามัญในบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด โดยมีรายละเอียดของหุ้นที่จะขายดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเลขหุ้น : 08376001-11608200

จำนวนหุ้น : 3,232,200 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : หุ้นละ 5 บาท

ทั้งนี้เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ให้มีผู้เข้าแข่งขันซื้อหุ้นดังกล่าวมากราย จึงขอเชิญผู้สนใจซื้อหุ้นดังกล่าว ยื่นซองเสนอราคา เพื่อเสนอราคาต่อบริษัทเพื่อบริษัทจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาสูงสุดและมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อไปผู้ใดมีความประสงค์เข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นดังกล่าว จะต้องปฎิบัติดังต่อไปนี้

1. ยื่นซองเสนอราคาต่อบริษัททางไปรษณีย์ตอบรับ โดยจัดส่งไปยังที่ทำการแห่งใหม่ของบริษัทฯ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน ชั้น 15 ห้อง 1507 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 9ธันวาคม 2559 (เฉพาะจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 16.30 น.) พร้อมกันนั้นผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องส่งรายละเอียดสังเขป ดังต่อไปนี้ แจ้งให้บริษัททราบด้วย

1.1 กรณีบุคคลธรรมดาเสนอราคา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 7 ชุด

1.2 กรณีนิติบุคคลเสนอราคา หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ณ วันที่จัดส่งเอกสารต้องรับรองไม่เกิน 7 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 7 ชุด

1.3 เอกสารแสดงฐานะทางการเงินของบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สามารถชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ได้หากชนะการประมูล

1.4 ชื้อนามสกุลของบุคคลที่ให้ติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟ็กซ์ และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อได้

 

2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 ต้องไม่เป็นบุคคลผู้ซึ่งต้องคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2.2 ต้องไม่อยู่ในระหว่างการร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือลักทรัพย์ ยักยอก หรือฉ้อโกง ณ ขณะที่เข้าร่วม

2.3 ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ในกิจการที่ตนเองเป็นกรรมการ หรือเคยเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าว

2.4 ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ลูกจ้าง หรือตัวแทน ของบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.5 ต้องไม่เป็นบริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด กรรมการ ผู้บริหาร หรือลูกจ้าง ของบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด ถือหุ้นอยู่ จำนวนหนึ่งจำนวนใดก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.6 ต้องไม่เคยมีพฤติกรรมการผิดนัดชำระค่าหุ้น ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

2.7 ทั้งนี้หากผู้เสนอราคารายใดที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว และบริษัทฯ ทราบในภายหลังว่าผู้เสนอราคารายดังกล่าวมีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.1 ถึง 2.6บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้เสนอราคารายนั้นๆ และให้สิทธิเข้าซื้อหุ้นแก่ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนการคัดเลือกในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายในส่วนต่างของราคาหุ้นที่ขายได้ และผู้เสนอราคารายที่ถูกบอกเลิกนั้นยินยอมที่จะชำระส่วนต่างของราคาหุ้นที่ขายได้แก่บริษัทด้วย

 

3. การเสนอซื้อหุ้นทั้งจำนวน – ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาสำหรับหุ้นทั้งจำนวน

4. การชำระราคา

4.1 ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทแล้วจะได้รับแจ้งตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวกับบริษัท

4.2 ชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร สั่งจ่าย “บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)” จำนวนกึ่งหนึ่ง ภายในวันที่ 13ธันวาคม 2559 เวลา 19.22 น.หากผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทแล้ว เพิกเฉยไม่ชำระราคาค่าหุ้นภายในวันดังกล่าว ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่ชำระเงินดังกล่าวด้วย โดยบริษัทจะใช้สิทธิขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไป ทั้งนี้ผู้ซื้อที่ไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้ต้องรับผิดชดใช้ส่วนต่างของราคาด้วย

4.3 ชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร สั่งจ่าย “บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)” จำนวนที่เหลือ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559เวลา 16.30 น.

4.4 หากผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทแล้ว เพิกเฉยไม่ชำระราคาค่าหุ้นภายในวันดังกล่าว ผู้ซื้อยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่ชำระเงินดังกล่าวด้วย โดยบริษัทจะใช้สิทธิขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดในลำดับถัดไป ทั้งนี้ผู้ซื้อที่ไม่สามารถชำระค่าหุ้นได้ต้องรับผิดชดใช้ส่วนต่างของราคาด้วย

5. การโอนกรรมสิทธิ – กรรมสิทธิในหุ้นดังกล่าว จะโอนให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อเมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าว ได้ชำระราคาค่าหุ้นครบถ้วนเต็มจำนวนแล้ว ตามข้อ 4.3

6. เงื่อนไขในการเสนอราคา

6.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการขาย หรือเลื่อนการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2 บริษัทฯ จะตั้งเงื่อนไข สอบสวน ตลอดจนวางข้อกำหนดใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายประการหนึ่งประการใดในการเสนอราคาได้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวถือเป็นที่สุด

6.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้หากขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือด้วยเหตุผลใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เช่น ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อเป็นบุคคลต่างด้าว และทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นได้ เพราะจะทำให้บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด เป็นบุคคลต่างด้าวตามกฎหมาย เป็นต้น

6.4 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย การเงิน บัญชี และเรื่องใดๆ ด้วยตนเอง และบริษัทฯ จะไม่รับผิดใดๆ เกี่ยวกับมูลค่า และ/หรือ ราคาหุ้น ผลประกอบการ และการโอนสิทธิใดๆ ที่เกียวกับหุ้น หรือบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น

 

อนึ่ง บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเก็บเงินค่าทางด่วนแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ (Easy Pass), ระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโทรศัพท์มือถือ (NFC) และระบบชาระเงินผ่านทางบัตรเครดิต VISA Paywave ทั้งด้านคมนาคมและขนส่ง ,ระบบบริหารและแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจคมนาคม (Loyalty Program), โครงการจัดทาระบบตั๋วร่วมและเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ติดตั้งระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมบารุงรักษาแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน

โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการ EIC อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ส. ธนา มีเดีย จำกัด (ส ธนา) โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้รับข้อมูลเบื้องต้นของ ส ธนา และเห็นชอบในหลักการที่จะให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นของ ส ธนา โดยเข้าซื้อหุ้นในจำนวนไม่เกิน 51% ของ ส ธนา จาก City Dragon Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ส ธนาซึ่งคาดว่าทาง EIC จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นบริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด มาต่อยอดในธุรกิจโฆษณา

Back to top button