“มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้” ทิ้งหุ้น ROJNA เกลี้ยงพอร์ต 8.0371%

"มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้" ทิ้งหุ้น ROJNA เกลี้ยงพอร์ต 8.0371%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2563 มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA จำนวน 8.0371% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4 ของ ROJNA ถือหุ้นจำนวน 162,388,337 หุ้น หรือคิดเป็น 8.04%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1-5

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. NIPPON STEEL TRADING CORPORATION 418,960,446 20.74
2. นาย ชาย วินิชบุตร 303,154,145 15.00
3. นาย ดิเรก วินิชบุตร 168,863,908 8.36
4. บริษัท มาซาฮิโร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 162,388,337 8.04
5. SMK ASIA LTD 134,467,593 6.66

ที่มา : ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2563)

Back to top button