MCOT อุทธรณ์มติกสทช.-จ่อฟ้องศาลปกครอง ปมค่าเยียวยาคลื่น 2600 MHz

MCOT อุทธรณ์มติกสทช.-จ่อฟ้องศาลปกครอง ปมค่าเยียวยาคลื่น 2600 MHz


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีหนังสือ ที่ สทช 2403/16630.06 ลงวันที่ 16 มิ.ย.63 แจ้งผลพิจารณาการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตช์ ถึงบริษัทฯ เพื่อแจ้งผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันพุธที่ 10 มิ.ย.63 นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯได้พิจารณามติที่ประชุม กสทช. ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินการอุทธรณ์มติดังกล่าวต่อกสทช. เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 และขณะนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีกสทช. ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน ต่อไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แถลงว่า ที่ประชุมกรรมการ กสทช.มีมติเห็นชอบวงเงินเยียวยาจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ให้กับ MCOT กรอบวงเงินเยียวยา ที่ 3,235.83 ล้านบาท โดยได้พิจารณาบนระยะเวลาถือครองคลื่นความถี่ 6 ปี 5 เดือน (กำหนดระยะเวลาถือครองคลื่นความถี่ที่เหลือ 3 ปี รวมกับระยะเวลาพิจารณาสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่แผนแม่บทคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้อีก 3 ปี 5 เดือน )

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กสทช.ได้รับทราบและให้ อสมท ปฎิบัติตามหนังสือของ อสมท.ที่ นร.6100/1250 วันที่ 4 มิ.ย.63 ในการแบ่งสัดส่วนเงินเยียวยาระหว่าง อสมท กับบริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญา ที่กำหนดว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการชดใช้และจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่อำนาจของกรรมการบริหาร อสมท.

โดยการแบ่งสัดส่วนเงินเยียวยาให้แบ่งเท่ากันทั้ง อสมท และ เพลย์เวิร์ค  โดยการจ่ายเงินมอบหมายให้สำนักงานฯ จ่ายเงินให้ อสมท โดยยึดตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้ ให้แบ่งการจ่ายเป็นงวด สอดคล้องกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่  2600 เมกะเฮิรตซ์

Back to top button