TOP ปิดจ๊อบ! ปรับโครงสร้างลงทุนฯ “ขายหุ้น GPSC ไป” “ซื้อ TP กลับมา”

TOP ปิดจ๊อบ! ปรับโครงสร้างลงทุนฯ “ขายหุ้น GPSC ไป” “ซื้อ TP กลับมา”


ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ(“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT จำนวน 251,173,540 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น)

และขั้นตอนที่ 2 การรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด หรือ TP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.0 ของหุ้นทั้งหมดของ TP และ PTT ถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 26.0 ของหุ้นทั้งหมดของ TP (“ธุรกรรมการรับโอนกจิการท้ังหมด”) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น

ทั้งนี้บริษัทฯขอแจ้งว่า บริษัทฯได้ดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯแล้ว โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้จำหน่ายหุ้นของ GPSC ที่บริษัทฯถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่ PTT ภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก TP ภายใต้ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว

ในการนี้หาก TP ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเสร็จบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบผ่านการแจ้งข่าวของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ต่อไป

Back to top button