บอร์ด JAS ไฟเขียวควบรวม “JTS-JASTEL” เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจดาต้า เสริมแกร่งบริษัท


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างธุรกิจและการถือหุ้นของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม (Telecom Nerwork & Service Provider Business) ของบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL) อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (JTS) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (System Integration Business)

โดยวิธีการขายหุ้นของ JASTEL ทั้งหมดที่ บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JSTC) ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 5,199,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ JASTEL ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 231 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,201,198,383 บาท ให้แก่ JTS ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น JASTEL โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ทั้งนี้ การทำรายการนี้ จะช่วยประสานประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ JTS และ JASTEL ดังกล่าวเข้าด้วยกัน (Synergy) และเสริมสร้างโอกาสและความพร้อมในการขยายธุรกิจ Data Center และธุรกิจ Cloud Service ของ JTS ต่อไปในภายหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในหลายๆด้าน โดย JSTC ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ JASTEL กับ JTS เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้

Back to top button