AP ควัก 1.34 พันลบ. ซื้อหุ้น “APME5-APP” จาก PR หลังโอนกรรมสิทธิห้องชุดครบถ้วน


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติขอเสนอซื้อหุ้น บริษัท เอพี เอ็มอี 5 จํากัด (“APME5”) และ บริษัท เอพี (เพชรบุรี) จํากัด (“APP”) คืนจาก บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนซ์ จํากัด (“PR”) โดยสืบเนืองจากการทีบริษัทได้อนุมัติการเข้าร่วมทุน (Joint Venture) ในสองบริษัทดังกล่าวผ่านทาง บริษัท พรีเมียม เรสซิเดนซ์จํากัด ซึงเป็นบริษัทร่วมทุน (ถือหุ้นร่วมกันระหว่าง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็มเจอาร์ไอ(ประเทศไทย) จํากัด (“MJRT”) ในอัตราส่วนร้อยละ 51:49 ตามลําดับ)ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จํากัดไม่เป็นบุคคลทีเกียวโยงของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และกฎเกณฑ์ที่เกียวข้อง

โดยต่อมา ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 5/2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท เอพี เอ็มอี 5 จํากัด และ บริษัท เอพี (เพชรบุรี) จํากัด คืนจาก PR เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิห้องชุดที่พัฒนาภายใต้สองบริษัทดังกล่าวครบถ้วนแล้ว โดยการซื้อขายหุ้นจะเป็นไปตามการตกลงยินยอมของทั้งบริษัท และ PR

อนึ่งการกําหนดราคาซือขายในครั้งนีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 เมษายน 2564 ซึ่งหากตกลงร่วมกันได้ บริษัทจะลงนามในเอกสารการโอนหุ้นในวันที 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (หรือวันอืนทีคู่สัญญาตกลงเห็นชอบร่วมกัน) เพื่อซือหุ้นดังกล่าวคืนจาก PR ตามข้อตกลง โดยมีรายละเอียดข้อเสนอซื้อหุ้นคืนดังนี้

โดยบริษัท เอพี เอ็มอี จํากัด (“APME5”) ทุนจดทะเบียน 167,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 167,000,000 บาท จํานวนหุ้น 16,700,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาท มูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที 30 เมษายน 2564 11.41 บาทต่อหุ้น จํานวนหุ้นทีซือจาก PR  จำนวน 16,699,997 หุ้น ราคาซื้อ 190,480,000 บาท

ส่วนบริษัท เอพี (เพชรบุรี) จํากัด (“APP”) ทุนจดทะเบียน 1,420,000,000 บาท ทุนชําระแล้ว 992,000,000 บาท จํานวนหุ้น 142,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาท มูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที 30 เมษายน 2564 อยู่ที่ 8.05 บาทต่อหุ้น จํานวนหุ้นทีซื้อจาก PR จำนวน 141,999,997 หุ้น ราคาซื้อ 1,151,410,000 บาท

Back to top button