โควิดทำพิษ! BC ล้มแผนซื้อที่ดิน-พัฒนาโรงแรมหาดละไม เกาะสมุย กับ “ซีแอล แอสเซท”

โควิดทำพิษ! BC ล้มแผนซื้อที่ดิน-พัฒนาโรงแรมหาดละไม เกาะสมุย กับ “ซีแอล แอสเซท” ยันไม่กระทบธุรกิจ


บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ BC ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการพัฒนาโครงการโรงแรมชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวจะเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ไปแล้วนั้น

อย่างไรก็ดีจากการที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเกาะสมุย ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักกว่าหลาย พื้นที่ และอาจจะใช้เวลานานที่จะฟื้นตัว

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติ(1) ให้ยกเลิกการเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการพัฒนาโครงการโรงแรม ชายหาดละไม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี(2) ให้ยกเลิกสัญญาซื้อขายที่ดิน ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ทำ กับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด (3) ให้บริษัทเข้าทำสัญญา Settlement Agreement กับบริษัท อีซีแอล แอสเซท จำกัด

ทั้งนี้การยกเลิกการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมี นัยสำคัญ โดยบริษัทฯได้ชำระค่ามัดจำสำหรับการซื้อที่ดินดังกล่าวสุทธิทั้งสิ้น 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำหรับเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไม่ได้นำไปใช้ในโครงการนี้ บริษัทฯ จะนำไปเป็นเงินหมุนเวียนและลงทุนในโครงการอื่นๆต่อไป

Back to top button