ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ “ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่” ลุยธุรกิจปรึกษาการเงิน-มีผลทันที!

ก.ล.ต. ไฟเขียวไลเซนส์ “ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่” ลุยธุรกิจปรึกษาการเงิน-มีผลทันที! โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564-วันที่ 30 สิงหาคม 2569


บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำขอความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31ส.ค.2564 สำนักงานก.ล.ต.พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบให้บริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ ที่ปรึกษาทางการเงิน และขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 3 ส.ค.2552 โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564-วันที่ 30 สิงหาคม 2569

อนึ่งก่อนครบกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบข้างต้นหากบริษัทท่านประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินต่อไป สำนักงาน ก.ล.ต.ขอแนะนำให้ท่าน ยื่นคำขอความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบดังกล่าว

Back to top button