KKP สินเชื่อเติบโตดี

KKP ยังอาศัยหลักความรอบคอบ โดยพิจารณาอย่างระมัดระวังถึงปัจจัยด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจ


คุณค่าบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP และบริษัทย่อย รายงานผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง โดยธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิไตรมาส 3/2565 ที่ 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.0% เมื่อเทียบไตรมาส 3/2564 และเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2565 ที่ 2,033 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.8% จากไตรมาสเดียวกันปี 2564 โดยผลประกอบการในธุรกิจธนาคารพาณิชย์สามารถทำได้ดี โดยปรับเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจการให้สินเชื่อตามการขยายตัวของสินเชื่อที่ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง

สำหรับไตรมาส 3/2565 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับเพิ่มขึ้น 24.9% จากสินเชื่อของธนาคารที่ขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2565 KKP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 6,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.7% จาก 9 เดือนแรกปี 2564 และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 5,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.0% จากงวดเดียวกันปี 2564 KKP รายงานกำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานไตรมาส 3/2565 ที่ 2.46 บาท เทียบช่วงเดียวกันปี 2564 ที่ 1.75 บาท เพิ่มขึ้น 40.6%

KKP มุ่งเน้นขยายสินเชื่อไปในประเภทที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีคุณภาพสินเชื่อที่ดี โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2565 สินเชื่อมีการขยายตัว 17.3% จากสิ้นปี 2564 โดยเป็นการขยายตัวในสินเชื่อทุกประเภท ขณะที่นับเฉพาะไตรมาส 3/2565 สินเชื่อมีการเติบโต 7.0% เมื่อเทียบกับในไตรมาส 2/2565 ที่เติบโตเพียง 2.9% สัดส่วนรายได้จากสินเชื่อของ KKP ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 โดยหลักมาจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มียอดสินเชื่อรวม 179,712 ล้านบาท คิดเป็น 49.12% ของสินเชื่อทั้งหมด

รองลงมาเป็นสินเชื่อบุคคล, Micro SME, ที่อยู่อาศัยมียอดสินเชื่อรวม 65,376 ล้านบาท คิดเป็น 17.87% ของสินเชื่อทั้งหมด สินเชื่อบรรษัทและสินเชื่ออื่น ๆ 64,421 ล้านบาท คิดเป็น 17.61% ของสินเชื่อทั้งหมด สินเชื่อธุรกิจ 56,988 ล้านบาท คิดเป็น 15.58% ของสินเชื่อทั้งหมด ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ปรับเพิ่มขึ้น 2.5% โดย บล.เกียรตินาคินภัทร มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดหุ้นไทย (SET และ mai ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท) โดยมีส่วนแบ่งตลาดสำหรับไตรมาส 3/65 ที่ 17.87%

ตัวเลข NPL หรืออัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ไตรมาส 3/2565 ของ KKP และบริษัทย่อยมีจำนวน 11,149 ล้านบาท คิดเป็น 3% ของสินเชื่อรวม ปรับลดลงจากไตรมาส 3/2564 ที่ระดับ 3.5% และอยู่ในระดับคงที่เท่ากับ ณ สิ้นปี 2564 ที่ 3%

ถือว่า KKP ยังอาศัยหลักความรอบคอบ โดยพิจารณาอย่างระมัดระวังถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss : ECL) สำหรับไตรมาส 3/2565 ที่ 1,089 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.1% จาก 812 ล้านบาท ในไตรมาส 2/2565 โดยการเพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นผลมาจากการตั้งสำรอง เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อโดยรวมที่ยังเติบโตได้ดี โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 KKP มีอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้อยู่ในระดับสูงที่ 159.7% โดยปรับเพิ่มขึ้นจาก 158.0% ณ สิ้นไตรมาส 3/2564

KKP ได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่ ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากปัจจุบันคิดดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับรถใหม่ต่ำกว่า 10% ส่วนรถใช้แล้วมีเพียงบางส่วน (รถยนต์ใช้แล้วที่มีอายุการใช้งานมานาน) ที่คิดดอกเบี้ยเกิน 15% ส่วนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะสัญญา คาดไม่ได้รับผลกระทบ เพราะธนาคารปฏิบัติตามเกณฑ์ Market Conduct ของธปท.อยู่แล้ว

สำหรับการประเมินมูลค่า (Valuation) ปัจจุบันหุ้น KKP ซื้อขายกันที่ P/E 7.87 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย P/E กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ 9.94 เท่า ส่วนค่า P/BV ของหุ้น KKP อยู่ที่ 1.13 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ 0.81 เท่า

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 99,590,754 หุ้น 11.76%
 2. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 35,532,761 หุ้น 4.20%
 3. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 35,000,804 หุ้น 4.13%
 4. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 34,867,143 หุ้น 4.12%
 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 28,482,779 หุ้น 3.36%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
 2. นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
 3. นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 4. นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
 5. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการ
 6. นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการ
 7. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ
 8. นางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการ
 9. นายชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ
 10. นางดัยนา บุนนาค กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
 11. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
 12. นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

Back to top button