PR9 เนื้อหอม! “กองทุนบัวหลวง” สะสมหุ้นเพิ่มรวมถือเกิน 5%

PR9 เนื้อหอม! “กองทุนบัวหลวง” สะสมหุ้นเพิ่ม 0.61% รวมถือ 5.49%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า  จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.61% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PR9 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 292,062,500 37.44
2. UBS AG LONDON 14,000,000 1.79
3. นายเสถียร ภู่ประเสริฐ 10,550,000 1.35
4. นายสันติ ภิรมย์ภักดี 10,000,000 1.28
5. นายประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 9,950,000 1.28
6. นายมงคล ตัญจพัฒน์กุล 9,350,000 1.20
7. นายวิรุฬห์ มาวิจักขณ์ 9,250,000 1.19
8. AIA COMPANY LIMITED 6,600,000 0.85
9. นายเติมศักดิ์ กุศลรักษา 6,350,000 0.81
10. นายศุภชัย ถนอมทรัพย์ 6,080,000 0.78

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/10/2561)

คำค้น