VCOM จ่อยื่นคำตัดสินคดี “เทเลเมติคส์” ต่อศาลแพ่ง หลังชนะชั้นอุทธรณ์

VCOM จ่อยื่นคำตัดสินคดี "เทเลเมติคส์" ต่อศาลแพ่ง หลังชนะชั้นอุทธรณ์

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ VCOM เปิดเผยข้อมมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ บริษัท เทเลเมติคส์ จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในคดีหมายเลขดำที่ 207/2554 ในข้อหาละเมิด โดยเรียกค่าเสียหายประมาณ 120.12 ล้านบาท (คดีแพ่ง) และศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความไว้ชั่วคราวเพื่อรอผลคดีที่ เทเลเมติคส์ ได้ยื่นฟ้องบริษัทต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.4184/2555 คดีหมายเลขแดงที่ อ.954/2559 ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

โดยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย (คดีอาญา) ซึ่งคดีดังกล่าวข้างต้นเป็นผลจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่า 5% ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 นั้น

ทั้งนี้ คดีอาญาดังกล่าวได้ถึงที่สุดในชั้นศาลอุทธรณ์แล้ว กล่าวคือ ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้องให้บริษัท ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 และเทเลเมติคส์ไม่ได้รับอนุญาตให้ฎีกา

ดังนั้นบริษัทจะนำผลคดีอาญาดังกล่าวยื่นต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ในคดีแพ่ง เพื่อขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าประการใดบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คำค้น