MTC ผลงานคงดีต่อเนื่อง!

มีการวิเคราะห์กันว่า MTC จะเดินหน้าทำกำไรสุทธิในไตรมาส 3/62 อย่างต่อเนื่อง! ประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 ราว 1,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%

คุณค่าบริษัท

มีการวิเคราะห์กันว่า บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC จะเดินหน้าทำกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2562 อย่างต่อเนื่อง ! ประเมินกำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 ราว 1,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รวมถึงเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

ส่วนหนึ่งจากสินเชื่อขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 5.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% รวมถึงเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 15% จากต้นปีถึงปัจจุบัน หนุนโดยจำนวนสาขาที่สูงขึ้นอยู่ที่ 3,961 แห่ง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายปี 2562 ที่ 3,900 แห่ง (ไตรมาส 3/2561 ที่  3,178 แห่ง และไตรมาส 2/2562 ที่  3,739 แห่ง) และการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2/2562

ประกอบกับ NPLs ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 1.07% (ไตรมาส 2/2562 ที่ 1.09%) จากการเข้ามาของเงินอุดหนุนภาครัฐที่ช่วยให้ลูกหนี้กลับมาจ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้น และการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันใหม่เพิ่มขึ้น

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองฯ จะปรับตัวลดลง 2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และลดลง 17% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทยังสามารถที่จะรักษาระดับ Coverage ratio ที่สูงกว่า 287% ได้

นอกจากนี้มองว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2562 จะยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากงวดเดียวกันของปีก่อน และจากไตรมาสก่อน รวมทั้งมีโอกาสที่จะ reverse สำรองส่วนเกินกลับมาเป็นรายได้ ภายหลังที่โมเดลในการตั้งสำรองฯ ตาม TFRS 9 มีความชัดเจนตั้งแต่เดือน ต.ค.

ทั้งนี้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2562  ราว 4.4 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 18% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) จากสินเชื่อที่ขยายตัว 22.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามสาขาที่จะเปิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ NPLs ratio ที่ปรับตัวลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ unsecured loan มากขึ้น

มองว่าผลการดำเนินงานของ MTC จะยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนผลการดำเนินงานในระยะยาวที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้มอง MTC มี Catalyst จากต้นทุนการเงินที่ลดลงภายหลังที่บริษัทออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ปัจจัยบวกยังคงเกิดขึ้นกับ MTC จึงทำให้ฝ่ายนักวิเคราะห์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 68 บาท/หุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นางดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 หุ้น 33.96%
  2. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 หุ้น 33.49%
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 107,462,633 หุ้น 5.07%
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED  51,790,500 หุ้น 2.44%
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 42,028,174 หุ้น 1.98%

รายชื่อกรรมการ

  1. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นางดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  4. นายศึกษิต เพชรอำไพ กรรมการ
  5. นายโยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ