PAE เผยผลประชุมเจ้าหนี้โหวตรับแผนฟื้นฟูกิจการ

PAE เผยผลประชุมเจ้าหนี้โหวตรับแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้แล้ว เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดังที่บริษัทได้รายงานให้ท่านทราบแล้วนั้น

โดย  PAE ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท (ผู้ทำแผน) ขอแจ้งผลการประชุมเจ้าหนี้ในวันเวลาข้างต้นดังต่อไปนี้

  1. ที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนและแผนที่มีการแก้ไข ตามมาตรา 90/46(2) และมาตรา 90/48 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
  2. ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาแล้วได้มีมติไม่แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ ตามมาตรา 90/55 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

คำค้น