PPPM ยืดเวลาผู้ซื้อรฟฟ.ญี่ปุ่น 15 โครงการจ่ายเงินส่วนที่เหลือ 1.14 พันลบ.ภายใน 31 ม.ค.63

PPPM ยืดเวลาผู้ซื้อรฟฟ.ญี่ปุ่น 15 โครงการจ่ายเงินส่วนที่เหลือ 1.14 พันลบ.ภายใน 31 ม.ค.63

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ระบุว่า ตามที่บริษัทมีมติจำหน่ายโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิย์แล้ว 15 โครงการ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในราคา 320 ล้านเยน หรือ 92 ล้านบาทต่อโครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,800 ล้านเยน หรือประมาณ 1,376 ล้านบาทนั้น บริษัทได้รับเงินมัดจำจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซึ่งเป็นคู่สัญญาของบริษัท เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 600 ล้านเยน หรือประมาณ 176 ล้านบาท แต่เนื่องจาก Beppu Forest Power Co., Ltd. ยังไม่ได้ชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 4,200 ล้านเยน หรือประมาณ 1,143 ล้านบาท ให้แก่บริษัทภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้เคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ชำระเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,200 ล้านเยน ให้แก่บริษัทและรับโอนโรงไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ได้เคยตกลงกันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 หาก Beppu Forest Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือ เพื่อรับโอนโรงไฟฟ้าดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้กำชับให้ฝ่ายบริหาร มีหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ชำระเงินให้ทันตามกำหนดต่อไป

อย่างไรก็ตามหากกรณีที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จนั้น ให้บริษัทเร่งเจรจากับผู้สนใจจะลงทุนรายอื่นต่อไป และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร เตรียมแผนสำหรับในกรณีนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการชำระเงินของบริษัท

 

 

คำค้น