KTB กำไรเลิศ

ภาพรวมผลประกอบการปี 2562 ของ KTB ถือว่ามีความสดใส ! ทำได้ดีด้วยผลการดำเนินงานทั้งปี

คุณค่าบริษัท

ภาพรวมผลประกอบการปี 2562 ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ถือว่ามีความสดใส ! ทำได้ดีด้วยผลการดำเนินงานทั้งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 29,284.04 ล้านบาท หรือ 2.09 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 28,491.29 ล้านบาท หรือ 2.04 บาทต่อหุ้น

สาเหตุหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนวน 3,900 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1/2562 และกำไรจาการเงินลงทุนในครึ่งหลังของปี 2562 สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการกันสำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน

ขณะเดียวกันทางสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 2.1 ล้านล้านบาท ขยายตัว  3.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรายย่อยเป็นหลักทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และสินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ส่วนทางด้านคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น สะท้อนได้จากอัตราส่วนหนี้ NPL ต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2562 อยู่ที่ 4.33% ลดลงจาก 4.53% ณ สิ้นปี 2561 ขณะที่มี Coverage Ratio (LLR/NPL) อยู่ที่ 132% เพิ่มขึ้นจาก 126% ณ สิ้นปี 2561

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 บริษัทมีกำไร  7,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1% จากงวดเดียวกันของปี 2561 อยู่ที่ 6,159 ล้านบาท และ 17.4%  จากไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่ที่ 6,355 ล้านบาท โดยเป็นผลมารายได้รวมจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากกำไรจากเงินลงทุน และสำรองหนี้สูญที่ลดลง สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการสำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

อย่างไรก็ตามทางนักวิเคราะห์ประเมินไปถึงปี 2563 ว่า KTB จะมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลงเพราะไม่มีการตั้งสำรองด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเช่นปี 2562 และคาดพอร์ตสินเชื่อมีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้น หลังงบประมาณปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ทำให้ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 2/2563 สินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อเอกชนรายใหญ่จะเร่งตัวขึ้น

ถึงอย่างไรผลบวกดังกล่าวบางส่วนจะถูกหักล้างลงด้วยแรงกดดันจากฝั่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่คาดจะหดตัว เพราะฐานที่สูงในปี 2562 ซึ่งมีการเร่งขายเงินลงทุนออกมามากกว่าปกติ บวกกับการรับรู้ผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เต็มปี

ทั้งนี้ทำให้ประเมินปี 2563 ว่า KTB จะมีกำไรสุทธิ 29,833 ล้านบาท โต 1.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ประกอบกับทางนักวิเคราะห์ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ “ทยอยซื้อ” ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 หุ้น 55.07%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 901,324,909 หุ้น 6.45%
  3. STATE STREET EUROPE LIMITED 406,284,349 หุ้น 2.91%
  4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 305,225,658 หุ้น 2.18%
  5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 305,225,657 หุ้น 2.18%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ
  2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
  3. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
  4. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
  5. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ