ตลท.เตือน SSI-PAE-RICH เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนก่อนถูกถอดพ้นตลาดฯ

ตลท.เตือน SSI-PAE-RICH เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนก่อนถูกถอดพ้นตลาดฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ตลท.ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ขณะนี้มีบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI, บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PAE และบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH ที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีฐานะการเงิน จึงขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป

ทั้งนี้หากยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

สำหรับ SSI มีระยะเวลาครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage) ในวันที่ 24 ก.พ.63  ขณะที่ PAE มีระยะเวลาครบกำหนด วันที่ 8 มี.ค 63 หรือวันที่ศาลล้มละลายมีคำสั่งไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ แล้วแต่เวลาใดจะถึงก่อน ส่วน RICH มีระยะเวลาครบกำหนดวันที่ 9 มี.ค.63

คำค้น