SQ กำไรแจ๋ว

เริ่มกลับมาเห็นวิวัฒนาการการทำงานของแต่ละโครงการของ SQ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563

คุณค่าบริษัท

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ซึ่งดำเนินโครงการขุด ขนดินและถ่านหินภายใต้ 3 โครงการหลัก คือโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา เริ่มกลับมาเห็นวิวัฒนาการการทำงานของแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 หลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ปลายปี 2562

ทั้งนี้ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,297.41 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,240.01 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 101.91 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 92.30 ล้านบาท หรือ 0.08 บาทต่อหุ้น

นับว่าเป็นการรักษาอัตรากำไรได้อย่างต่อเนื่อง จากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายกำลังการผลิต และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการนำเครื่องจักรบางส่วนจากโครงการ 7 ที่ทำงานแล้วเสร็จเข้าไปทำงานเสริมกับโครงการ 8 ในช่วงปลายไตรมาสภายหลังการปรับสภาพเครื่องจักรแล้วเสร็จ

อีกทั้งมีการบริหารจัดการเครื่องจักร (Machine Management) และกระบวนการทำงานของโครงการแม่เมาะ 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบกับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงบริษัทเริ่มมีรายได้จากโครงการเหมืองหงสาในส่วนงาน Operation and Maintenance (O&M) ระบบสายพาน ที่บริษัทรับงานต่อจากผู้รับเหมารายเดิม

ส่วนความคืบหน้าของโครงการเหมืองถ่านหิน เมืองก๊ก ทางบริษัทเปิดเผยว่าขณะนี้บริษัทร่วมทุนอยู่ในช่วงการดำเนินการขอใบอนุญาตการส่งออกถ่านหิน (Export license) แต่จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการหยุดการดำเนินธุรกิจและการเดินทางภายในประเทศเมียนมาโดยเฉพาะในกรุงย่างกุ้ง รวมถึงปิดด่านการเข้าออกระหว่างประเทศต่อเนื่อง ทำให้บริษัทต้องปรับแผนการทำงานใหม่โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตและส่งออกถ่านหินได้ช่วงต้นปี 2564

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการและกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทคาดว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท เอสวีพีเค จำกัด 228,750,000 หุ้น 20.09%
  2. บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด 82,550,000 หุ้น 7.25%
  3. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 70,000,000 หุ้น 6.15%
  4. นายภาคย์ ศรีสัตยากุล 25,100,000 หุ้น 2.20%
  5. นางอภิญญา ศิริสรรพ์ 23,200,000 หุ้น 2.04%

รายชื่อกรรมการ

  1. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
  2. นายนพพันธป์ เมืองโคตร ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ
  3. นายศาศวัต ศิริสรรพ์ กรรมการ
  4. นายวิทวัส ศิริสรรพ์ กรรมการ
  5. นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ กรรมการ