“กองทุนกรุงศรี” เฉือนหุ้น TCAP ทิ้ง เหลือถือไม่ถึง 5%

“กองทุนกรุงศรี” เฉือนหุ้น TCAP ทิ้ง เหลือถือไม่ถึง 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP จำนวน 0.2593% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.955% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ