UAC ลุยปรับโครงสร้าง เน้นธุรกิจพลังงานทดแทน-เคมีภัณฑ์สะอาด

UAC ลุยปรับโครงสร้าง เน้นธุรกิจพลังงานทดแทน-เคมีภัณฑ์สะอาด

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานตามนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนในอนาคต

โดยรายละเอียดสำหรับการขายหุ้น มีดังนี้ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ในฐานะผู้ถือหุ้น 99.998% ในบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำกัด ได้ขายหุ้น จำนวน 30% ให้กับ บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด (PTE Plus) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเข้ามาถือหุ้นของ PTE Plus จะส่งผลบวกกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต เพราะบริษัทฯมีทั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และโรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ที่มีการใช้พลังงานในรูปแบบก๊าซ ธรรมชาติที่เผาทิ้งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต

ด้านบริษัทย่อย ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่ UAC ถือหุ้นอยู่ 100% ได้มีการขายหุ้นในบจ.เซบิก๊าซ ยูเอซี ทั้งหมด  49% ให้กับนางสาวธัญพัฒน์ นันท์พันธ์ เนื่องจากเซบิก๊าซ ยูเอซีดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ซึ่งจัดว่าเป็น Non-Core Business เพื่อเอื้อต่อการปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทดแทน และเคมีภัณฑ์สะอาดเป็น Core Business

“การปรับโครงสร้างธุรกิจในบริษัทย่อยครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางกรอบการดำเนินธุรกิจของ UAC ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ตามนโยบายการลงทุนทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างอัตราการเติบโตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ Trading พลังงานทดแทน และโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่อไปในอนาคต” นายชัชพล กล่าว

คำค้น