บอร์ด BSBM เคาะวันขายหุ้นซื้อคืน 11.32 ล้านหุ้น ช่วง 24-26 พ.ย.นี้

บอร์ด BSBM เคาะวันขายหุ้นซื้อคืน 11.32 ล้านหุ้น ช่วง 24-26 พ.ย.นี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) หรือ BSBM แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น หรือ 1% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,955,745 บาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 11,325,000 หุ้น โดยวิธีการเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯยังจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังจำหน่ายไม่ได้ทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนข้างต้นตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งให้นักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

คำค้น