JKN แจ้งตั้ง 3 บ.ร่วมทุนรุก 3 ธุรกิจ – จำหน่ายเงินลงทุนบ.ย่อย 25.59 ลบ.

JKN แจ้งตั้ง 3 บ.ร่วมทุนรุก 3 ธุรกิจ - จำหน่ายเงินลงทุนบ.ย่อย 25.59 ลบ.

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 1.บริษัท เจเคเอ็น แฮร์นาว จำกัด 2. บริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จำกัด และ 3. บริษัท เจเคเอ็น ออร่า จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.บริษัท เจเคเอ็น แฮร์นาว จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือนมิ.ย.64 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการรักษาปัญหาด้านเส้นผมอย่างครบวงจร โดยมีทุนจดทะเบียน10 ล้านบาท

2.บริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือน มิ.ย.64 เพื่อดำเนินธุรกิจสถาบันสอนทำอาหาร โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และ 3 บริษัท เจเคเอ็น ออร่า จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งภายในเดือน มิ.ย. 64 เพื่อดำเนินธุรกิจคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ JKN ระบุอีกว่าเนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะร่วมทำธุรกิจกับนางวิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย โดยผ่านการลงทุนในบริษัท เจเคเอ็น ไอเอ็ม ซี จำกัด (JKN IMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในการนี้นางวิชุดา จะรับโอนหุ้นใน JKN IMC จำนวน 1 หุ้น จากนางสาวพิมพ์อุมา เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน JKN IMC ภายในเดือนธ.ค.63 ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน JKN IMC เปลี่ยนแปลงไป แต่บริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 99.998%

ภายหลังจากที่นางวิชุดา เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ JKN IMC แล้วนั้น JKN IMC มีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มทุน จำนวน 42,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้น 4.29 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 14.29 ล้านบาท ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 ได้มีมติอนุมัติการสละสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนของบริษัท เพื่อให้นางวิชุดา จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ทั้งจำนวน ภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ จะทำให้ JKN คงเหลือถือหุ้น 69.978% ขณะที่นางวิชุดา เข้ามาถือหุ้น 30.022%

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เจเคเอ็น โนว์เลดจ์ จำกัด (JKN Knowledge) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.99% คิดเป็นมูลค่า 25.59 ล้านบาท ให้แก่นางอำไพ จักราจุฑาธิบดิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าจะทำธุรกรรมการขายหุ้น JKN Knowledge แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.63

คำค้น