UPA จ่อบุ๊กรายได้โซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม หลังเก็บหุ้น “AIDC Solar Power” สัดส่วน 83.33%

UPA จ่อบุ๊กรายได้โซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม หลังเก็บหุ้น "AIDC Solar Power" สัดส่วน 83.33%

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาว เวอร์ จำกัด (PSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd. (ผู้ขาย) สำหรับการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 11,670,833 หุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. (บริษัทเป้าหมาย) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจ โดยการถือหุ้นใน บริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock (B-Solar) บริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant (โรงไฟฟ้า Song Luy) ในประเทศเวียดนามซึ่งได้เริ่ม ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อ้างถึงนั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 PSP ได้ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ชำระเงินจำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (532.91 ล้านบาท โดยประมาณ) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และ 2. 4.066667 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (123.8381 ล้านบาท โดยประมาณ) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ปรับใช้ จำนวน 2.356333 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (71.7551 ล้านบาท โดยประมาณ) จะทำให้ PSP ชำระราคาค่าหุ้นจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 23.923 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (728.5032 ล้านบาท โดยประมาณ) ครบตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเป้าหมายระหว่าง PSP และ ผู้ขาย ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ดังนั้น การเข้าทำรายการนี้จึงทำให้ PSP มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 11,670,833 หุ้นของบริษัทเป้าหมาย หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และทำให้บริษัทเป้าหมายมีสถานะเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทเป้าหมาย และโรงไฟฟ้า Song Luy ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อนึ่ง การเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมายในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงและแข็งแรงของ กระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ B-Solar ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Vietnam Electricity (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการ ลงทุนของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

คำค้น