ฉลุย! SPCG จับมือ PEA ENCOM ลุยธุรกิจกักเก็บพลังงานพื้นที่ EEC

ฉลุย! SPCG จับมือ PEA ENCOM ลุยธุรกิจกักเก็บพลังงานพื้นที่ EEC

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จากัด (มหาชน) หรือ SPCG ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (PEA ENCOM) และบริษัท เซท เอนเนอยี จากัด (SET Energy) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อศึกษา พัฒนา วิจัย และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สาหรับโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และ พลังงานสารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ณ อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สานักงานใหญ่)

โดยการร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกัน ศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สาหรับการใช้งานจริงในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการ ซึ่งจะทาให้ได้ผลการทดสอบ ข้อมูล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดาเนินโครงการ และสามารถนามาปรับปรุงระบบให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังผลักดันต้นแบบระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนสามารถใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและสามารถดาเนินในการเชิงพาณิชย์ต่อไป

ดร.วันดี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการร่วมกัน ศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการพลังงาน สาหรับโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และ พลังงานสารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งในพื้นที่ส่วนขยายในระยะต่อๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือในการศึกษา วิจัย พัฒนา และลงทุนระบบกักเก็บพลังงานครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดพลังงานหมุนเวียนและเสาะหาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นพลังงานสะอาด และพลังงานสารอง จากระบบกักเก็บพลังงาน สอดคล้องกับบริบทโลกปัจจุบันที่ให้ความสาคัญกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดภาวะโลกร้อน

คำค้น