IFEC จ่ออุทธรณ์หลัง “ศาลล้มละลาย” ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

IFEC จ่ออุทธรณ์หลัง “ศาลล้มละลาย” ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC แจ้งว่า ศาลล้มละลายกลางกำหนดนัดฟังคำสั่งในคดีฟื้นฟูกิจการ คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 14/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 25/2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นั้น ในวันนี้ ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ ซึ่งทางบริษัทในฐานะลูกหนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง และประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายต่อไป

คำค้น