ผถห. SAWAD อนุมัติแผนดึง “ธ.ออมสิน” ร่วมทุน “เงินสดทันใจ” พร้อมลุยสินเชื่อทะเบียนรถ

ผถห. SAWAD อนุมัติแผนดึง "ธ.ออมสิน" ร่วมทุน “เงินสดทันใจ” พร้อมลุยสินเชื่อทะเบียนรถ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ (17 ก.พ.2564) ได้อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 935,066,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.46 และไม่เห็นด้วย 53,461,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.40 งดออกเสียง 1,350,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อีกทั้งมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ เห็นด้วย 934,414,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.40 ไม่เห็นด้วย 53,461,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.40 งดออกเสียง 2,019,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัททำธุรกรรมร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยธนาคารออมสินจะเข้าร่วมลงทุนในบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท  ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด มูลค่า1,300.5 ล้านบาท และซื้อหุ้นสามัญเดิมต่อจากบริษัท 198.9 ล้านบาท  ในราคาหุ้นละ 306 บาท ทั้งนี้ภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุนดังกล่าว ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญในบริษัทเงินสดทันใจ จำกัด สัดส่วนไม่เกิน 49%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับบริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE โดยบริษัทโนเบิลฯ ประสงค์จะร่วมทุนในบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด หรือ SWP ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วน20% คิดเป็นมูลค่าการร่วมทุนจำนวน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

คำค้น