ตลท.แขวน SP-NP หุ้น THAI เข้าข่ายเพิกถอน-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบปี 63

ตลท.แขวน SP-NP หุ้น THAI เข้าข่ายเพิกถอน-ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบปี 63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ในวันที่ 25 ก.พ.64 เนื่องจากตลท.อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

รวมทั้งขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 25 ก.พ.64 และ ขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 1 มี.ค.64  เหตุผลจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

นอกจากนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า THAI Futures วันที่ 25 ก.พ. 2564 เนื่องจาก ตลท.หยุดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ THAI เป็นการชั่วคราว เวลาเปิดซื้อขายหลังจากหยุดทำการซื้อขาย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะเปิดทำการซื้อขาย THAI Futures อีกครั้ง เมื่อตลท.เปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ THAI

คำค้น