KWG ทุ่ม 1 พันลบ. ซื้อหุ้นบริษัท-บลจ. “แมนูไลฟ์” เสริมแกร่งธุรกิจประกัน

KWG ทุ่ม 1 พันลบ. ซื้อหุ้นบริษัท-บลจ. "แมนูไลฟ์" เสริมแกร่งธุรกิจประกัน

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KWG เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเมื่อวันที่ 4ธันวาคม 2562 อนุมัติให้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมเป็นเงิน 1,000,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยใช้แหล่งเงินทุนในการซื้อขายครั้งนี้จากการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท สำหรับเงินทุนดังกล่าวบริษัทได้รับจากความช่วยเหลือทางการเงินจาก บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด (เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท)

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญในแมนูไลฟ์และกองทุนแมนูไลฟ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีของกองทุนแมนูไลฟ์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันวินาศภัยทั่วไป การจัดการสินทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการบูรณาการการทำงานร่วมกันของธุรกิจจะสามารถมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้นด้วยปรัชญา “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

คำค้น