TWZ เซ็น MOU “รักจังฟาร์ม” ลุยธุรกิจกัญชง-กัญชา

TWZ เซ็น MOU "รักจังฟาร์ม" จัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด ลุยธุรกิจกัญชง-กัญชา

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว โดย นางสาวฐิวรรณี กันหามาลา ในการจัดตั้ง บริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด ซึ่ง TWZ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชงและ/หรือกัญชาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว ซึ่งปัจจุบันมีผลผลิตและต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 1,890 ต้น และส่วนขององค์การเภสัชกรรม รอการปลูกภายในไตรมาสที่ 2 อีกประมาณ 1,200-2,000 ต้น โดย TWZ คาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้

คำค้น