“อจลา สุทธิสัมพัทน์” เทขายหุ้น AJ กว่า 4.5% เหลือถือ 1.29%

"อจลา สุทธิสัมพัทน์" เทขายหุ้น AJ กว่า 4.5% เหลือถือ 1.29%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ของ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AJ โดย นางสาวอจลา สุทธิสัมพัทน์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.5454% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 1.2955% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น