บอร์ด TCAP ไฟเขียวแจกปันผล 1.80 บ. XD 5 พ.ค.นี้ พร้อมเลื่อนประชุมผถห.ไป 11 พ.ค.64

บอร์ด TCAP ไฟเขียวแจกปันผล 1.80 บ. XD 5 พ.ค.นี้ กำหนดจ่าย 21 พ.ค.64 พร้อมเลื่อนประชุมผถห.ไป 11 พ.ค.64

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทฯได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เม.ย.64 นั้น

อย่างไรก็ดี จากการติมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ตั้งแต่กลางเดือนธ.ค. 2563 ต่อเนื่องมาถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากสถานบันเทิงต่างๆตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. 2564 ที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสายพันธุ์ไวรัสที่เป็นเหตุแห่งการแพร่ระบาดในขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และจากการที่ภาครัฐประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1(2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คนนั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีผู้ถือหุ้นและทีมงานในการจัดประชุมมาร่วมประชุมกันถือเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการรวมกลุ่มของคนในจำนวนมากกว่า 50 คน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.64 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดิมในวันอังคารที่ 27 เม.ย.64 และกำหนด

– วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใหม่ เป็นวันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. ณ โรงปรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

– วารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 11 พ.ค.64 ให้ยังคงวาระตามเดิมที่เสนอตามหนังสือที่อ้างถึง โดยยกเลิกเฉพาะวาระขออนุมัติจ่ายปันผล ซึ่งสามารถสรุปวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 11 พ.ค.64

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2564 และอนุมัติเงินบําเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดําเนินงานประจําปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

– กําหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นกําหนดวันเดิมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดวันที่ 27 เมษายน 2564 ที่เลื่อนออกไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินที่อนุมัติจ่าย 1,887,510,119.40 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ตามลําดับ ดังนี้

– จํานวนหุ้นละ 0.028 บาท จ่ายยจากกําไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

–  จํานวนหุ้นละ 1.772 บาท จ่ายจากกําไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามวิธีการคํานวณที่กําหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยกําหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจําปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้อหุ้นประจําปี 2564 ที่กําหนดเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ในครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงินที่อนุมัติจ่าย 3,145,850,199.00 บาท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 อีก

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวมาจากกำไรสะสม โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD วันที่ 5 พ.ค.64 และกำหนดจ่ายวันที่ 21 พ.ค.64

คำค้น