UPA ตั้งบ.ย่อยใหม่ รุกลงทุนธุรกิจ “กัญชา-กัญชง” การแพทย์

UPA ตั้งบ.ย่อยใหม่ รุกลงทุนธุรกิจ “กัญชา-กัญชง” การแพทย์

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ชื่อ บริษัท แคนนา แคร์ จำกัด ลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาและลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กัญชง และกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ การจะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียน  1,000,000.00 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทใหม่แล้วเสร็จในวันที่ 21 เมษายน 2564

เนื่องจากการเข้าลงทุนของบริษัทใหม่ซึ่งรวมถึงการลงทุนในบริษัทที่ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและวิสาหกิจชุมชนในการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ดังนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้บริษัทใหม่เข้าลงทุนในธุรกิจใด ๆ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อไป

คำค้น