ตลท.ปล่อยผีหุ้น APEX ปลด SP ช่วง 29 เม.ย.-28 พ.ค. ก่อนพักซื้อขายยาว

ตลท.ปลดเครื่องหมาย SP หุ้น APEX ช่วง 29 เม.ย.-28 พ.ค. ก่อนพักซื้อขายยาว หลังเข้าข่ายถูกเพิกถอน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย Suspension (SP) บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค.2564 และจะกลับมาขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 31 พ.ค. 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ซึ่งจะให้หลักทรัพย์ APEX ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้กำหนดให้หลักทรัพย์ APEX มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย และกำหนดให้ราคาซื้อขายของ APEX-W1 มีราคา Ceiling & Floor เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์อ้างอิงคูณด้วย อัตราแปลงสภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 29 เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ APEXตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ APEX แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ APEX และ APEX-W1จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

โดยเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือ ตั้งแต่วันที่31 พฤษภาคม 2564เป็นต้นไป) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ APEX โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติหรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

อนึ่งก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของ APEX เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์APEX ต่อมาบริษัทแจ้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว

โดย APEX อยู่ระหว่างพิจารณาแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ เพิ่มทุน ขายที่ดินในโครงการโรงแรม พัฒนาที่ดินโครงการที่เหลือ และปรับโครงสร้างองค์กร โดยบริษัทอยู่ระหว่างแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมจัดทำแผนธุรกิจในการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

คำค้น