ผู้ถือหุ้น SELIC ไฟเขียวเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น ขาย PP เพิ่มสภาพคล่อง-ขยายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น SELIC ไฟเขียวเพิ่มทุน 28 ล้านหุ้น ขาย PP เพิ่มสภาพคล่อง-ขยายธุรกิจ

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 14,000,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 178,999,727.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 164,999,358.50 บาทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General  Mandate) จำนวน 28,000,000 หุ้น และคงเหลือการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 738 หุ้น เป็น 329,998,717 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ด้าน นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ SELIC เปิดเผยว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ การขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายงาน เพิ่มกำลังการผลิต ของผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือการได้มาซึ่งธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ชำระหนี้เงินกู้ยืมต่าง ๆ และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท