บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ตปท. 6 เดือนรับผลตอบแทน 1.6% ต่อปี ขาย 17-23 ก.พ.59

บลจ.บัวหลวง ออกกองตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน รับผลตอบแทน 1.6% ต่อปี ขาย 17-23 ก.พ.59

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบัวหลวง ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/16 (BP7/16) ขนาดโครงการ 5 พันล้านบาท อายุประมาณ 6 เดือน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade ซึ่งประมาณการผลตอบแทน 1.60% ต่อปี โดยจะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 17-23 ก.พ.59

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน