MFC เสิร์ฟกองทุน “MDSHARC1YE” ลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น จ่อขาย 6-16 ก.พ.นี้

MFC เปิดตัวกองทุนเอ็มเอฟซี MDSHARC1YE ผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 6-16 ก.พ.67


นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” (MDSHARC1YE)  เป็นกองทุนรวมซึ่งมีกลยุทธ์สำหรับผู้ลงทุนที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ 0.25% ต่อปี พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่อ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุน SPDR S&P500 ETF Trust (SPY) ทั้งขาขึ้นและลงแบบ Dual Shark Fin โดยเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียว (IPO) ตั้งแต่วันที่ 6-16 ก.พ. 2567 เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

ทั้งนี้กองทุน “MDSHARC1YE” เป็นกองทุนรวมผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)  อายุโครงการ 1 ปี มีนโยบายการลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่1 ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือเงินฝากทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 97.50 – 99.00% ของ NAV ซึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

ส่วนที่2 ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับกองทุน SPDR S&P500 ETF Trust (SPY) ซึ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุน จากการเปลี่ยนแปลงของราคา SPDR S&P500 ETF Trust (SPY)  ทั้งขาขึ้นและลง (ในกรอบที่กำหนดไว้ในสัญญา) โดยเงินลงทุนส่วนนี้กองทุนจะลงทุนประมาณ 1.00 – 2.50% ของ NAV และจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

อย่างไรก็ดีสำหรับผลตอบแทนของกองทุน “MDSHARC1YE” ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ แบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่1 เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญา หรือ ณ วันพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า -20%  หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า +20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ถือว่า Knock Out ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน บวกกับผลตอบแทนจากตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก 0.25%

กรณีที่2 เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับลดลงมากกว่า -5% แต่ไม่เกิน -20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน บวกกับผลตอบแทนจากตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก 0.25% บวกกับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

กรณีที่3 เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า +5% แต่ไม่เกิน +20% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน บวกกับผลตอบแทนจากตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก 0.25% บวกกับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์

กรณีที่4 เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันพิจารณาอยู่ในกรอบ โดยลดลงไม่เกิน -5% หรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน +5% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นสัญญา ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน บวกกับผลตอบแทนจากตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก 0.25%  ซึ่งผลตอบแทนทั้ง 4 กรณียังไม่ได้รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

“จุดเด่นของกองทุน MDSHARC1YE ซึ่งมีการลงทุนผสมผสาน 2 สินทรัพย์ ระหว่างตราสารหนี้หรือหุ้นกู้และตราสารอนุพันธ์ ประเภทออปชั่น โดยผลรวมของสองสินทรัพย์สามารถคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนขั้นต่ำ 0.25% ต่อปี ขณะเดียวกันสร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากออปชั่นไม่ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะขึ้นหรือลงในกรอบที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อสิ้นสุดโครงการ” นายธนโชติ กล่าว

อีกทั้งสำหรับมุมมองภาพรวมตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 นี้ MFC มีมุมมองว่าตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นหลักของโลกมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้สิ้นสุดลงแล้วและเศรษฐกิจจะเป็นภาพของ Soft Landing อัตราเงินเฟ้อชะลอลง ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีนักลงทุนบางส่วนอาจยังกังวลกับความผันผวนของตลาดจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน MFC นำเสนอกองทุน “MDSHARC1YE” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งในการลงทุน

อนึ่งการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมนี้เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง และเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน  ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก  กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวนแต่จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้  และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร.0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Back to top button