LH Fund เปิดกองทุนใหม่ ขาย 17-29 ม.ค.


นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ LH Fund เปิดเผยว่า ปี 2561 แอล เอช ฟันด์ มีแผนเปิดตัวกองทุนรวมเพื่อเพิ่มทางเลือกกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยในเดือนมกราคมจะเปิดตัวกองทุนเปิด ‘แอล เอช โรโบติกส์-E’ หรือ LH ROBOTICS-E FUND (LHROBOT-E) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี หุ่นยนต์ ซึ่งประเมินว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต โดยมีวงเงินลงทุนรวม 1,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกวันที่ 17-29 มกราคมนี้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำในครั้งแรกและครั้งถัดไป 5,000 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

โดยกองทุน แอล เอช โรโบติกส์-E เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศคือ กองทุน iShares Automation & Robotics UCITS ETF เป็นกองทุนหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งกองทุนดังกล่าวจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรีย, ตลาดหลักทรัพย์ประเทศลักเซมเบิร์ก ตลาดหลักทรัพย์ประเทศอังกฤษ, ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไอร์แลนด์ ฯลฯ

สำหรับกองทุนหลักที่เข้าลงทุนเป็นชนิดหน่วยลงทุน Acc Share Class ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศอังกฤษ และอยู่ภายใต้บริหารการลงทุนโดยของ BlackRock Advisors (UK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนชั้นนำระดับโลก

ขณะที่กองทุน iShares Automation & Robotics UCITS ETF ชนิดหน่วยลงทุน Acc Share Class ที่เข้าลงทุนนั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ/หรือระบบอัตโนมัติ โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนและกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน

รวมถึงอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กองทุนดังกล่าวเข้าลงทุนหลักทรัพย์หมวดต่างๆ เช่น หมวดเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information Technology) หมวดอุตสาหกรรมต่างๆ (Industrials)

สำหรับการเปิดตัวกองทุนใหม่ เนื่องจากประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และที่เกี่ยวเนื่องมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต โดยวิเคราะห์ว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีแนวโน้มนำหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ภายในโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนแรงงาน

ตลอดจนนำมาใช้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือโดยเฉพาะในประเทศที่ประสบปัญหามีแรงงานฝีมือไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงเชื่อว่าเทรนด์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะขยายตัวได้อย่างมากตามการปรับเปลี่ยนโมเดลในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม

“เราคาดหวังว่ากองทุนนี้เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อกระจายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเราได้วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องแล้วว่ามีโอกาสเติบโตสูง จากความต้องการใช้งานหุ่นยนต์ที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมไอที, การแพทย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี” นายมนรัฐ กล่าว

Back to top button